ALGEMEEN

 

Doelstelling

De activiteiten van de Flor van Putte Stichting bestaan voornamelijk uit het bevorderen en organiseren van welzijnsactiviteiten op het complex van de Volksabdij O.L.V. ter Duinen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel regio Zuidwest Nederland onder nummer 20119166

 

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Mw. L. B.Theuns, voorzitter

Mr.G.M.A. Ubink, penningmeester, vacature

Dhr. C.W.J.M. van Hoek, vice-voorzitter en secretaris

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning.

 

Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 26 november 2010 verleden voor notaris Mr. J.J .Bakker te Bergen op Zoom zijn de statuten en de naam van de stichting gewijzigd in Flor van Putte Stichting.

 

Beschikking ANBI

Op 24 maart 2008 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven, dat met ingang van 1 januari 2008 de Flor van Putte Stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

 

 

BESTUURSVERSLAG OVER 2017

Ook in 2017 is weer hard gewerkt om van de Volksabdij een plek te blijven maken, waar wensen werkelijkheid worden.

Evenals vorige jaren hebben we ook dit jaar verwenweekenden voor gasten met kanker georganiseerd. Per weekend waren er steeds zo’n 20 vrijwilligers bereid gevonden om voor deze groepen een weekend te verzorgen.

Een weekend dat hen nog lang een steun in de rug zal geven.
Alle betrokkenen, zowel gasten als vrijwilligers, zijn erg enthousiast over deze weekenden. Het is verheugend, dat de weekenden een groot succes waren.

In 2015 is een nieuw initiatief gestart:  “De Tweedaagse van Flor”. Langdurig zieken en hun mantelzorgers uit de regio krijgen in een tweedaags-arrangement een paar verwendagen aangeboden: logies en catering worden verzorgd door  restaurant “De Blauwe Pauw “ ; vrijwilligers zorgen voor een gevarieerd entertainment-programma. Uit de enquêtes is gebleken dat zowel onze gasten als de vrijwilligers erg tevreden waren.

De “Woensdag Wellnessdag” is hernoemd en heet voortaan het “Dagje in de watten”. Langdurig zieken en hun mantelzorgers kunnen zich op een willekeurige dag in de week in de watten laten leggen door vrijwillige professionals op het gebied van massage, Reiki, en meditatie. Ze worden een dag lang ontzorgd. Van deze activiteit kan maximaal twee maal per jaar gebruik gemaakt worden. De gasten waren erg te spreken over deze dag en daarom is deze activiteit gecontinueerd.

In 2016 is de activiteit “Flor bij u thuis” geïntroduceerd. Mensen die het bezwaarlijk vinden om naar de Volksabdij te komen i.v.m. vermoeidheid e.d. krijgen aan huis verkwikkende behandelingen, waaronder Reiki, massage, meditatie. Even heerlijk bijkomen met volledige aandacht en zorg. Deze behandelingen zijn er ook voor de mantelzorger. Professionele vrijwilligers verrichten hiervoor de werkzaamheden. De mensen die een vrijwilliger op bezoek hebben gehad waren hier erg blij mee.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie heeft op een 10-tal zondagmiddagen, lezingen en workshops georganiseerd. Over het algemeen zijn deze succesvol verlopen.

De maandelijkse Stiltewandelingen op zondagmorgen zijn een vast onderdeel van het programma gebleven. Vooraf en na afloop wordt er nagesproken over het thema van de betreffende wandeling. Er is inmiddels een vaste groep van wandelaars ontstaan.

 

In 2017 kreeg  het Stiltecentrum maandelijks een invulling met meditatie ochtenden op zondagmorgen. Doordat het stiltecentrum bij het horecagedeelte van de Volksabdij is getrokken vinden de bijeenkomsten sinds de laatste maanden in zaal “de Uil ” plaats.

Daarnaast wordt de Flor van Putte Kamer intensief gebruikt voor exposities van lokale kunstenaars. De organisatie hiervan is sinds 2016 in handen van de Volksabdij.

De samenwerking met de Caritas van de parochie “De Bron” in het verzorgen van een kerstdiner voor inwoners uit de gemeente Woensdrecht, die van een minimum inkomen moeten rondkomen en voor vluchtelingen- statushouders, is beëindigd, vanwege de mindere sponsorinkomsten bij de Flor van Putte Stichting. Caritas is hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Ook de geldelijke bijdrage aan het Veteranencafé is stopgezet.  We hebben de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Om de activiteiten van de stichting bekendheid te geven verspreiden we folders en affiches en worden er aankondigingen in plaatselijke kranten en huis-aan-huis bladen gezet. Bovendien staan de activiteiten op onze website, op onze facebook pagina en wordt maandelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle belangstellenden.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur ook enkele bijeenkomsten bezocht om andere organisaties te ontmoeten en de stichting te promoten.

 

Bestuurswisseling

In 2017 zijn er geen nieuwe bestuursleden toegetreden.

Wel  is er een positief  gesprek geweest met de heer

A.J. Dobbelaar, die per 1 januari 2018 zal toetreden tot het bestuur.

Per 1-1-2016 was de penningmeester de heer Mr.G.M.A.Ubink aftredend. Inmiddels  heeft hij te kennen gegeven zijn taak per 1 januari 2018 te beëindigen. Wel blijft hij de jaarrekening opstellen.

 

 

Beleidsplan 2018.

 

Voor 2018 staan wederom  meerdere Verwenweekenden voor (ex-) patiënten met kanker gepland. De bijdrage van de gasten wordt vooralsnog niet verhoogd.

De “Tweedaagse van Flor “ wordt in 2018, twee keer gehouden. De bijdrage van de gasten wordt verhoogd.

“Het dagje in de watten” op de Volksabdij, wordt voortgezet.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie gaat verder met haar geplande lezingen en workshops.

De maandelijkse Stiltewandelingen worden voortgezet.

Ook de maandelijkse meditatie-ochtend op zondagmorgen wordt gecontinueerd.

De Flor van Putte Kamer blijft intensief gebruikt worden voor exposities van lokale kunstenaars.

In 2018 wordt “Flor bij u thuis “ gecontinueerd, waarbij  gasten die niet naar de Volksabdij kunnen komen verkwikkende behandelingen thuis kunnen ontvangen.

De gelden voor het archief en boek blijven gereserveerd.

Een groot aandachtspunt blijft het vinden van meedenkende bestuurders en werkgroepleden. Mensen die er willen zijn voor de ander!!

 

 

                Verwerking van het resultaat 2017

 

Het negatief resultaat over 2017 wordt niet meer  gecompenseerd door een garantstelling van de Kerkelijke Instelling OLV ter Duinen.

                Deze garantstelling is per 1 januari 2017 vervallen.

 

 

 

 

 

 

       Overzicht van baten en lasten

2016

2017

BATEN

 

Ontvangen voor de doelstelling

18.746

9.742

Rente-opbrengsten

97

38

Totaal baten

18.843

9.780

 

 

LASTEN

 

Besteed aan doelstellingen

Doelstellingen

15.393

14.280

Beheer en administratie

Publiciteitskosten

3.155

2.617

Overige bedrijfslasten

637

573

Totaal lasten

19.185

17.470

Totaal resultaat

- 342

-7.690

Besteed aan de doelstellingen

Verwenweekenden kankerpatiënten

12.494

9.508

Tweedaagse van Flor

2.559

1.374

Creatieve inspiratie

734

411

Flor bij u thuis

-,-

87

Kerstdiner i.s.m. Caritas

800

-,-

Veteranencafé

165

105

Woensdag Wellness/Een dagje in de watten

138

295

Reservering t.b.v boek Volksabdij en archief

-,-

2.500

15.393

17.470