ALGEMEEN

Doelstelling

De activiteiten van de Flor van Putte Stichting bestaan voornamelijk uit het bevorderen en organiseren van welzijnsactiviteiten op het complex van de Volksabdij O.L.V. ter Duinen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel regio Zuidwest Nederland onder nummer 20119166

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Mw. L. B.Theuns, voorzitter

Dhr. C.W.J.M. van Hoek, vice-voorzitter en secretaris

Dhr. A.J. Dobbelaar, bestuurslid

Mw. E. van Gils bestuurslid per 1 januari 2019.

         Dhr. Mr.G.M.A.Ubink , voormalige penningmeester, stelt de jaarrekening op.

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning.

 

Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 26 november 2010 verleden voor notaris Mr. J.J .Bakker te Bergen op Zoom zijn de statuten en de naam van de stichting gewijzigd in Flor van Putte Stichting.

Beschikking ANBI

Op 24 maart 2008 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven, dat met ingang van 1 januari 2008 de Flor van Putte Stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling


BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Ook in 2018 is weer hard gewerkt om van de Volksabdij een plek te blijven maken, waar wensen werkelijkheid worden.

Evenals vorige jaren hebben we ook dit jaar verwenweekenden voor gasten met kanker georganiseerd. Per weekend waren er steeds zo’n 20 vrijwilligers bereid gevonden om voor deze groepen een weekend te verzorgen.

Een weekend dat hen nog lang een steun in de rug zal geven.
Alle betrokkenen, zowel gasten als vrijwilligers, zijn erg enthousiast over deze weekenden. Het is verheugend, dat deze weekenden een groot succes waren.

Ook dit jaar is er een “Tweedaagse van Flor” georganiseerd. Langdurig zieken en hun mantelzorgers uit de regio en daar buiten krijgen in een tweedaags arrangement verwendagen aangeboden: logies en catering worden verzorgd door hotel/restaurant “De Blauwe Pauw “ ; vrijwilligers zorgen voor een gevarieerd entertainment-programma.

Uit de enquêtes is gebleken dat zowel onze gasten als de vrijwilligers erg tevreden waren.

In september zijn er Mantelzorgdagen georganiseerd voor mantelzorgers uit de regio Roosendaal. De aanwezigen en onze vrijwilligers waren erg tevreden.

Het “Dagje in de watten” voor langdurig zieken en hun mantelzorgers wordt bij gebrek aan voldoende deelname in het structurele aanbod beëindigd.

Incidenteel kan er in de toekomst een mogelijkheid zijn om hiervan gebruik te maken. Dit ter beoordeling van het bestuur.

In 2016 is de activiteit “Flor bij u thuis” geïntroduceerd. Mensen die het bezwaarlijk vinden om naar de Volksabdij te komen i.v.m. vermoeidheid e.d. krijgen aan huis verkwikkende behandelingen, waaronder Reiki, massage, meditatie. Even heerlijk bijkomen met volledige aandacht en zorg. Deze behandelingen zijn er ook voor de mantelzorger. Professionele vrijwilligers verrichten hiervoor de werkzaamheden. Doordat er nagenoeg geen afname hiervoor was, is deze activiteit beëindigd.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie heeft op een 10-tal zondagmiddagen, lezingen en workshops georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn succesvol en hebben de belangstelling van de mensen uit de regio.

De bijeenkomst over Omgaan met Verlies kreeg de nodige belangstelling. Op deze avond waren er sprekers van het Bravis ziekenhuis en Christian Zorge van Monuta. De avond werd erg gewaardeerd.

Dit jaar is op 25 juni een aanzet gegeven voor wandelingen voor mantelzorgers. Het concept is prima en verdient de nodige belangstelling.

De contactdag op 24 mei voor alleenstaanden was succesvol. Ook de workshopleiders waren zeer tevreden.

De maandelijkse Stiltewandelingen op zondagmorgen zijn een vast onderdeel van het programma gebleven. Vooraf en na afloop wordt er nagesproken over het thema van de betreffende wandeling. Er is inmiddels een vast groepje van wandelaars ontstaan. In 2018 zijn er wisselingen in de begeleiding geweest. Met ingang van januari 2019 wordt er een kleine vergoeding gevraagd.

 

In 2018 vonden de meditatie ochtenden op zondagmorgen plaats in zaal “de Uil”.

Om de activiteiten van de stichting bekendheid te geven verspreiden we folders en affiches en worden er aankondigingen in plaatselijke kranten en huis-aan-huis bladen gezet. Bovendien staan de activiteiten op onze website, op onze facebook pagina en wordt maandelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd naar belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur ook enkele bijeenkomsten bezocht om andere organisaties te ontmoeten en de stichting te promoten.

Bestuurswisseling

In 2018 is de heer A.J. Dobbelaar als nieuwe bestuurslid toegetreden.

Ook is er een positief gesprek geweest met Mw. Ester van Gils, die per 1 januari 2019 zal toetreden tot het bestuur.


Beleidsplan 2019.

Voor 2019 staan wederom meerdere Verwenweekenden voor (ex-) patiënten met kanker gepland. De bijdrage van de gasten wordt vooralsnog niet verhoogd.

De “Tweedaagse van Flor “ wordt in 2019, twee keer gehouden. De bijdrage van de gasten wordt verhoogd.

“Het dagje in de watten” op de Volksabdij, wordt incidenteel voortgezet.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie gaat verder met haar geplande lezingen en workshops.

Het bestuur is voornemens om in 2019 “Zorglezingen” te organiseren. Te denken valt o.a. aan palliatieve zorg.

De maandelijkse Stiltewandelingen worden tegen een kleine vergoeding voortgezet. Deze proef wordt gehouden tot juni 2019. Daarna wordt bezien hoe verder te gaan.

Ook de maandelijkse meditatie-ochtend op zondagmorgen wordt gecontinueerd.

De gelden voor het archief en boek blijven gereserveerd.

Een groot aandachtspunt blijft het vinden van meedenkende bestuurders en werkgroepleden. Mensen die er willen zijn voor de ander!!

Het bestuur bestaat nu uit 4 bestuursleden.

               Verwerking van het resultaat 2018

Het negatief resultaat over 2018 wordt niet meer gecompenseerd door een garantstelling van de Kerkelijke Instelling OLV ter Duinen.

Deze garantstelling is per 1 januari 2017 vervallen.

 

Overzicht van baten en lasten

2017

2018

 

     

BATEN

   
     

 

   

Ontvangen voor de doelstelling

9.742

12.324

Rente-opbrengsten

38

8

     

Totaal baten

9.780

12.332

 

 

 

     

LASTEN

   

 

   

Besteed aan doelstellingen

   

Doelstellingen

14.280

9.969

     

Beheer en administratie

   

Publiciteitskosten

2.617

2.332

Overige bedrijfslasten

573

702

Totaal lasten

17.470

13.003

   

Totaal resultaat

-7.690

-671

     

Besteed aan de doelstellingen

   

Verwenweekenden

9.508

5.563

Tweedaagse van Flor

1.374

2.080

Creatieve inspiratie en stiltewandelingen

411

580

Mantelzorgdagen

-,-

1.450

Veteranencafé

105

--

Een dagje in de watten/Flor bij u thuis

382

296

Reservering t.b.v boek Volksabdij en archief

2.500

--

 

17.470

9.969