Onze locatie: De Volksabdij

O.L.V. Ter Duinenlaan 199
4641 RM Ossendrecht
0164-672546 (receptie)

www.florvanputtestichting.nl

 

 

 

Geschiedenis van de Volksabdij en het ontstaan van onze stichting

 

VolksabdijDe Volksabdij vanaf 1935

In het glooiende land van de Brabantse Wal ligt verscholen in de bossen de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen. 

De Volksabdij in Ossendrecht is in 1935 opgericht door kapelaan Flor van Putte als een uniek werklozenproject voor jongeren. In de crisisjaren was er enorme armoede, de jongens brachten op deze  manier  thuis weer brood op de plank.

Het leren van een vak

Er werd begonnen met de bouw van een Jeugdhuis. Heel veel jongens leerden er een vak in de smederij, timmerwerkplaats, bakkerij en boerderij. Daarnaast was er veel aandacht voor gezonde ontspanning, godsdienstige vorming en maatschappelijke ontwikkeling.

Vanaf het begin werden de activiteiten ondersteund door de Broeders van Huijbergen.

Noodopvang

In de oorlog werd de Volksabdij een noodziekenhuis voor zieken uit Rotterdam,  zij moesten immers wijken vanwege de bombardementen. Ook de Broeders van Huijbergen vonden er toen onderdak, omdat hun klooster St. Marie door de Duitsers was gevorderd.

Internaat en LTS

Na de oorlog koos Rector van Putte voor  kinderen in nood; dit waren de kinderen van gedetineerden. De voormalige werkplaatsen werden  heringericht en de jongeren kregen een technische en ambachtelijke opleiding. Er werd een internaat gebouwd dat tot 1982 heeft bestaan. Dit werd het begin van de Lagere Technische School (tegenwoordig het Mollercollege Zuidwesthoek).

Bezinning en gastvrijheid

Vanaf 1982 werd de Volksabdij geleid door een communiteit van een pater Benedictijn en zes  Broeders van Huijbergen. Zij organiseerden bezinningsdagen en weekends en er werden diverse groepen gastvrij ontvangen.

Stichting Flor van Putte

2002 kwam er – door de gevorderde leeftijd van de leden – een einde aan het beheer door deze communiteit.  Op dat moment is de Stichting Welzijn ontstaan, welke bij het 75 jarig bestaan van de Volksabdij is omgedoopt tot de ‘Stichting Flor van Putte’.

Rector van Putte had als ideaal:

“ betekenis te hebben voor de medemens !“

Hij maakte vanaf 1935 zijn droom waar en droeg daarmee bij aan het levensgeluk van velen.

De ‘Stichting Flor van Putte’ zette zijn gedachtegoed voort en probeerde op vele manieren van betekenis te zijn voor de medemens.  Hierbij draaide zij nagenoeg  volledig op de vele enthousiaste en onmisbare vrijwilligers. Op 26 november 2020 legde het bestuur bij gebrek aan gasten, zijn taken neer. Het Bisdom is zich aan het beraden over een doorstart.

 

De jaarlijkse verantwoording vindt u hier.

Wij respecteren uw privacy

Beste lezer,

Helaas is dit de laatste nieuwsbrief die u van ons, het huidige bestuur, ontvangt.

Tijdens onze laatste bestuursvergadering afgelopen zomer hebben we na intern beraad besloten om onze bestuurstaken neer te leggen. Dit besluit is genomen op basis van diverse persoonlijke beweegredenen. Wellicht weet u dat het bisdom Breda de overkoepelende organisatie is en we hen over ons besluit in kennis moesten stellen.

Over ons voornemen om de bestuurstaken per 26 november a.s. neer te leggen, hebben we het bisdom dan ook tijdig geïnformeerd. Het bisdom heeft op het moment van dit schrijven nog geen concreet besluit genomen hoe het nu verder zal gaan met de Stichting. Ook wij zijn hierover nog in afwachting.
Echter, wij willen u deze informatie niet onthouden en hebben besloten u dan ook over deze belangrijke wijziging te informeren.

Op 26 november bestaat de Flor van Putte Stichting 10 jaar onder deze naam en, zoals gezegd, wordt dat ook de einddatum van de stichtings-activiteiten in deze vorm. Wij hopen uiteraard van harte dat het bisdom na de corona-periode met nieuwe mensen weer nieuwe initiatieven zal gaan ontwikkelen.

Wij willen alle vrijwilligers van al die jaren van harte bedanken voor hun inzet.
We hebben samen hele mooie dingen neergezet en voor veel gasten veel kunnen betekenen.
Ook alle mensen die met hun donaties of anderszins de stichting ondersteunden: hartelijk dank hiervoor !

Namens het bestuur,
Vriendelijke groeten,
Lydia Theuns, Wim van Hoek en Esther van Gils

Volg ons op Facebook

 

 

Terug naar boven

 

© 2019 Flor van Putte Stichting

Wij respecteren uw privacy

ALGEMEEN

Doelstelling

De activiteiten van de Flor van Putte Stichting bestaan voornamelijk uit het bevorderen en organiseren van welzijnsactiviteiten op het complex van de Volksabdij O.L.V. ter Duinen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel regio Zuidwest Nederland onder nummer 20119166

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Mw. L. B.Theuns, voorzitter

Dhr. C.W.J.M. van Hoek, secretaris-penningmeester

Mw. E. van Gils bestuurslid

Dhr. Mr.G.M.A.Ubink , voormalige penningmeester, stelt de jaarrekening op.

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning.

 

Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 26 november 2010 verleden voor notaris Mr.

J.J .Bakker te Bergen op Zoom zijn de statuten en de naam van de stichting gewijzigd in Flor van Putte Stichting.

Beschikking ANBI

Op 24 maart 2008 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven, dat met ingang van 1 januari 2008 de Flor van Putte Stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Ook in 2019 is weer hard gewerkt om van de Volksabdij een plek te blijven maken, waar wensen werkelijkheid worden.

Evenals vorige jaren hebben we ook dit jaar verwenweekenden voor gasten met kanker georganiseerd. Per weekend waren er steeds zo’n 20 vrijwilligers bereid gevonden om voor deze groepen een weekend te verzorgen.

Een weekend dat hen nog lang een steun in de rug zal geven.
Alle betrokkenen, zowel gasten als vrijwilligers, zijn erg enthousiast over deze weekenden. Het is verheugend, dat deze weekenden een groot succes waren.

Helaas constateren we de laatste jaren wel een forse terugloop, waardoor onze inspanningen niet meer in verhouding staan tot het aantal gasten.

Ook dit jaar is er een “Tweedaagse van Flor” georganiseerd. Mantelzorgers uit de regio en daarbuiten kregen in een tweedaags  arrangement verwendagen aangeboden: logies en catering werden verzorgd door  hotel/restaurant “De Blauwe Pauw “ ; vrijwilligers zorgden voor een gevarieerd programma.

Uit de evaluatie is gebleken dat zowel onze gasten als de vrijwilligers erg tevreden waren. De Mantelzorg deelnemers kwamen van buiten onze regio. Binnen de gemeente Woensdrecht organiseert de Brede Welzijns Instelling veel activiteiten voor mantelzorgers, zodat onze activiteiten niet echt een meerwaarde meer hebben.

Het “Dagje in de watten” voor langdurig zieken en hun mantelzorgers wordt bij gebrek aan voldoende deelname in het structurele aanbod beëindigd.

Incidenteel kan er in de toekomst een mogelijkheid zijn om hiervan gebruik te maken. Dit ter beoordeling van het bestuur.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie heeft op een 10-tal zondagmiddagen, lezingen en workshops georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben de belangstelling van de mensen uit de regio, maar toch is het aantal bezoekers niet hoog. Gelet op onze doelstelling wordt deze activiteit beëindigd.

De bijeenkomst over Omgaan met Verlies in oktober 2018 kreeg de nodige belangstelling. Op deze avond waren er sprekers van het Bravis ziekenhuis en Christian Zorge van Monuta. De avond werd erg gewaardeerd. Een vervolg hierop in het organiseren van “omgaan met verlies bijeenkomsten ” is door gebrek aan belangstelling niet van de grond gekomen.

De maandelijkse Stiltewandelingen op zondagmorgen zijn een vast onderdeel van het programma gebleven. Vooraf en na afloop wordt er nagesproken over het thema van de betreffende wandeling. Gelet op onze doelstelling wordt deze activiteit beëindigd.

Om de activiteiten van de Stichting bekendheid te geven verspreiden we folders en affiches en worden er aankondigingen in plaatselijke kranten en huis-aan-huis bladen gezet. Bovendien staan de activiteiten op onze website, op onze facebook pagina en wordt periodiek een digitale nieuwsbrief verstuurd naar belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld

 

Bestuurswisseling

Per 1 januari 2019 is toegetreden mevr.E.van Gils.

Per 16 augustus 2019 is de heer A.J. Dobbelaar als bestuurslid afgetreden.

 

Beleidsplan 2020.

Voor 2020 staan en viertal ‘Dagjes Flor’ gepland voor mensen met een chronische ziekte.

De mogelijkheid is aanwezig om dat aantal dagen verder uit te breiden.

‘Het dagje in de watten’ op de Volksabdij, wordt voortgezet.

De bijeenkomst i.h.k.v. een Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers van de Stichting, wordt m.i.v. 2020 beëindigd.

De gelden voor het archief en boek blijven gereserveerd.

Een aandachtspunt blijft het vinden van meedenkende bestuurders en werkgroepleden. Mensen die er willen zijn voor de ander!! 

 

Rapport inzake de jaarstukken 2019

Flor van Putte Stichting te Ossendrecht.

Overzicht van baten en lasten

2018

2019

 

     

BATEN

   
     

 

   

Ontvangen voor de doelstelling

12324

7.610

Rente-opbrengsten

8

1

     

Totaal baten

12.332

7.611

 

 

 

     

LASTEN

   

 

   

Besteed aan doelstellingen

   

Doelstellingen

9.969

7.700

     

Beheer en administratie

   

Publiciteitskosten

2.332

782

Overige bedrijfslasten

702

626

Totaal lasten

13.003

9.108

     

Totaal resultaat

-.671

-1.497

     

Besteed aan de doelstellingen

   

Verwenweekenden

5.563

2.972

Tweedaagse van Flor

2.080

4.438

Creatieve inspiratie en stiltewandelingen

580

290

Mantelzorgdagen

1.450

--

Een dagje in de watten/Flor bij u thuis

296

--

Reservering t.b.v boek Volksabdij en archief

--

--

 

9.969

7.700

 

                     

Privacyverklaring van de Stichting Flor van Putte.

De Stichting Flor van Putte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Flor van Putte

p/a  O.L.V. ter Duinenlaan 199

4641 RM Ossendrecht

tel. 06 36 200 120

Kamer van Koophandel: KvK nummer 20119166

e-mailadres:

website: www.stichtingflorvanputte.nl

AVG-functionaris ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) bereikbaar onder .

Binnen de Stichting Flor van Putte is het bestuur verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de AVG-functionaris het aanspreekpunt is.

Persoonsgegevens die wij verwerken, waaronder ook de bijzondere persoonsgegevens ten aanzien van uw gezondheid.

De Stichting Flor van Putte verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt door uitdrukkelijk toestemming te geven middels ondertekening van het inschrijfformulier of aanmelding voor een van de activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien van toepassing bij onze activiteiten ):

 - voorletter(s)/naam- en achternaam

-  adresgegevens : straat, huisnummer, postcode, woonplaats

-  telefoonnummer

-  e-mailadres

bijzondere persoonsgegevens:

-gebruik rolstoel, rollator, scootmobiel

-dieetwensen

Tevens worden er persoonsgegevens verzameld van onze donateurs.

 Het betreffen de volgende gegevens:

-  voorletter(s) en achternaam

-  banknummer

-  e-mailadres 

De gegevens worden gebruikt om de donateurs aan te schrijven tot het vrijwillig voldoen van een donatie aan de Stichting Flor van Putte.

Ook worden er persoonsgegevens verzameld van vrijwilligers, inclusief die van het bestuur van de Stichting Flor van Putte.

Het bestuur van de Stichting Flor van Putte legt van de persoonsgegevens een vrijwilligerslijst aan. Deze lijst gebruikt zij om een beroep te doen op de vrijwilliger voor het uitvoeren van haar diensten.

Het betreft:

-  voornaam- en achternaam

-  adresgegevens : straat, huisnummer, postcode, woonplaats

-  telefoonnummer

-  e-mailadres

Bij het aftreden van een bestuurslid of vrijwilliger of beëindiging van het donateurschap of wanneer er langer dan 24 maanden geen contact heeft plaatsgevonden, zal de Stichting Flor van Putte de persoonsgegevens van belanghebbende vernietigen.

In geval van deelname aan een activiteit of enquête zullen de gegevens vernietigd worden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. In geval van een enquête die door de Stichting Flor van Putte zelf is ingericht, worden binnen een maand  de gegevens na de anonieme verwerking vernietigd.

De website.

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Onze website wordt geschreven en gehost door eigen deskundige vrijwilligers. Dit alles valt onder het toezicht van het bestuur. De website is ingericht met het programma Joomla en het organigram is opgesteld in Publisher.

Bij een datalek zal de Stichting Flor van Putte na overleg met de AVG-functionaris  binnen de gestelde termijn van 72 uur het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er risico’s voor personen uit voortkomen. Tevens zullen de personen geïnformeerd worden waarvan de data is gelekt.

Alle datalekken worden intern vastgelegd en gedocumenteerd.

Het onderwerp Datalek is een vast agendapunt in de bestuursvergadering van de Stichting Flor van Putte.                                                                              

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens.

Stichting Flor van Putte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- leveren van een dienst

- afhandelen van uw betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief en/of folders

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

  te kunnen voeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten .

De geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Flor van Putte neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Stichting Flor van Putte mee van doen is.

Stichting Flor van Putte gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Outlook en Google voor het verzenden van e-mail;

Word: opstellen van documenten

Excel: bijhouden van betalingen

Exact: verwerken van betalingen en ontvangsten

Amadeus: reservering van kamers, maaltijden (evt. dieet), overige diensten.

Hoe lang bewaren we de (bijzondere )persoonsgegevens:

De Stichting Flor van Putte bewaart uw (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

-Personalia: max. 1 jaar

-Adres/woonplaats : max. 1 jaar

-telefoonnummer: max. 1 jaar

-e-mailadres: max. 1 jaar.

 bijzondere persoonsgegevens:

-gebruik rolstoel, rollator, scootmobiel : onmiddellijke verwijdering na activiteit

-dieetwensen: onmiddellijke verwijdering na activiteit.

De termijn van 1 jaar wordt gehanteerd, omdat het voor kan komen (zelden) dat gasten een jaar vooraf al boeken voor een activiteit bij de Stichting Flor van Putte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stichting Flor van Putte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting Flor van Putte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.                                                                Nadere uitwerking volgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

De Stichting Flor van Putte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Flor van Putte.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting Flor van Putte wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.                                                                                                       Het adres luidt:                                                                                             bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag                        postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag                                           telefonisch spreekuur: telefoon 088 1805 250

Hoe beveiligen wij uw (bijzondere)persoonsgegevens.

De Stichting Flor van Putte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze bestuursleden en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden opgeslagen op eigen computers/servers.

Voor onderstaande gegevens gebruiken we de computerprogramma’s en

–systemen en server(s) van een derde, zijnde Volksabdij O.L.V. ter Duinen B.V. te Ossendrecht:

Outlook voor het verzenden van e-mail;

Excel: bijhouden van betalingen

Exact: verwerken van betalingen en ontvangsten

Amadeus: reservering van kamers, maaltijden (evt. dieet), overige diensten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze AVG-functionaris.

Het is mogelijk dat onze diensten/activiteiten niet aansloten bij uw wensen of verwachtingen. Probeer een klacht, indien mogelijk, altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. Als dat niet gaat neemt u contact op met het bestuur van de Stichting.

Stichting Flor van Putte

Ossendrecht.