De Volksabdij

O.L.V. Ter Duinenlaan 199
4641 RM Ossendrecht
0164-672546 (receptie)

 

www.florvanputtestichting.nl

 

 

 

Werkgroep Dagje Flor

Lydia Theuns, coördinator

 

Financiën

Wim van Hoek

 

 

Publiciteit & redactie

Dianne Overbeeke

 

Webmaster

Don Nijssen

Wie doet wat bij de Flor van Putte Stichting?

 

BESTUUR:

Lydia Theuns, voorzitter

Wim van Hoek, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester

Esther van Gils, bestuurslid

 

ALGEMEEN:

Administratie: Marisa Godschalk,

Publiciteit: Dianne Overbeeke

Websitebeheer: Don Nijssen

 

 

Naast het bestuur is een aparte werkgroep actief.

 - De werkgroep Dagje Flor, coördinator Lydia Theuns,

 

HELP!!!

Ter ondersteuning en ter aanvulling van onze waardevolle vrijwilligers zoeken wij:

  • Begeleiders, die een creatieve workshop of een interessante lezing kunnen geven
  • Gastvrouwen/-mannen, die ondersteunen bij ontvangst en verblijf van onze gasten
  • Muzikanten en/of andere entertainers
  • Mensen die willen helpen bij het organiseren
  • Mensen die willen helpen met het verspreiden van ons reclame-materiaal (in Bergen op Zoom)
  • Mensen die willen helpen met meedenken over ons programma-aanbod

Heeft u zelf nog een leuk idee? Of wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

  of 0164-642619

volunteer 2055015 960 720

   ALGEMEEN

Doelstelling

De activiteiten van de Flor van Putte Stichting bestaan voornamelijk uit het bevorderen en organiseren van welzijnsactiviteiten op het complex van de Volksabdij O.L.V. ter Duinen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel regio Zuidwest Nederland onder nummer 20119166

Bestuur

Per balansdatum bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Mw. L. B.Theuns, voorzitter

Dhr. C.W.J.M. van Hoek, vice-voorzitter en secretaris

Dhr. A.J. Dobbelaar, bestuurslid

Mw. E. van Gils bestuurslid per 1 januari 2019.

         Dhr. Mr.G.M.A.Ubink , voormalige penningmeester, stelt de jaarrekening op.

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning.

 

Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 26 november 2010 verleden voor notaris Mr. J.J .Bakker te Bergen op Zoom zijn de statuten en de naam van de stichting gewijzigd in Flor van Putte Stichting.

Beschikking ANBI

Op 24 maart 2008 is door de Belastingdienst een beschikking afgegeven, dat met ingang van 1 januari 2008 de Flor van Putte Stichting wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling


BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Ook in 2018 is weer hard gewerkt om van de Volksabdij een plek te blijven maken, waar wensen werkelijkheid worden.

Evenals vorige jaren hebben we ook dit jaar verwenweekenden voor gasten met kanker georganiseerd. Per weekend waren er steeds zo’n 20 vrijwilligers bereid gevonden om voor deze groepen een weekend te verzorgen.

Een weekend dat hen nog lang een steun in de rug zal geven.
Alle betrokkenen, zowel gasten als vrijwilligers, zijn erg enthousiast over deze weekenden. Het is verheugend, dat deze weekenden een groot succes waren.

Ook dit jaar is er een “Tweedaagse van Flor” georganiseerd. Langdurig zieken en hun mantelzorgers uit de regio en daar buiten krijgen in een tweedaags arrangement verwendagen aangeboden: logies en catering worden verzorgd door hotel/restaurant “De Blauwe Pauw “ ; vrijwilligers zorgen voor een gevarieerd entertainment-programma.

Uit de enquêtes is gebleken dat zowel onze gasten als de vrijwilligers erg tevreden waren.

In september zijn er Mantelzorgdagen georganiseerd voor mantelzorgers uit de regio Roosendaal. De aanwezigen en onze vrijwilligers waren erg tevreden.

Het “Dagje in de watten” voor langdurig zieken en hun mantelzorgers wordt bij gebrek aan voldoende deelname in het structurele aanbod beëindigd.

Incidenteel kan er in de toekomst een mogelijkheid zijn om hiervan gebruik te maken. Dit ter beoordeling van het bestuur.

In 2016 is de activiteit “Flor bij u thuis” geïntroduceerd. Mensen die het bezwaarlijk vinden om naar de Volksabdij te komen i.v.m. vermoeidheid e.d. krijgen aan huis verkwikkende behandelingen, waaronder Reiki, massage, meditatie. Even heerlijk bijkomen met volledige aandacht en zorg. Deze behandelingen zijn er ook voor de mantelzorger. Professionele vrijwilligers verrichten hiervoor de werkzaamheden. Doordat er nagenoeg geen afname hiervoor was, is deze activiteit beëindigd.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie heeft op een 10-tal zondagmiddagen, lezingen en workshops georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn succesvol en hebben de belangstelling van de mensen uit de regio.

De bijeenkomst over Omgaan met Verlies kreeg de nodige belangstelling. Op deze avond waren er sprekers van het Bravis ziekenhuis en Christian Zorge van Monuta. De avond werd erg gewaardeerd.

Dit jaar is op 25 juni een aanzet gegeven voor wandelingen voor mantelzorgers. Het concept is prima en verdient de nodige belangstelling.

De contactdag op 24 mei voor alleenstaanden was succesvol. Ook de workshopleiders waren zeer tevreden.

De maandelijkse Stiltewandelingen op zondagmorgen zijn een vast onderdeel van het programma gebleven. Vooraf en na afloop wordt er nagesproken over het thema van de betreffende wandeling. Er is inmiddels een vast groepje van wandelaars ontstaan. In 2018 zijn er wisselingen in de begeleiding geweest. Met ingang van januari 2019 wordt er een kleine vergoeding gevraagd.

 

In 2018 vonden de meditatie ochtenden op zondagmorgen plaats in zaal “de Uil”.

Om de activiteiten van de stichting bekendheid te geven verspreiden we folders en affiches en worden er aankondigingen in plaatselijke kranten en huis-aan-huis bladen gezet. Bovendien staan de activiteiten op onze website, op onze facebook pagina en wordt maandelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd naar belangstellenden die zich daarvoor hebben aangemeld.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur ook enkele bijeenkomsten bezocht om andere organisaties te ontmoeten en de stichting te promoten.

Bestuurswisseling

In 2018 is de heer A.J. Dobbelaar als nieuwe bestuurslid toegetreden.

Ook is er een positief gesprek geweest met Mw. Ester van Gils, die per 1 januari 2019 zal toetreden tot het bestuur.


Beleidsplan 2019.

Voor 2019 staan wederom meerdere Verwenweekenden voor (ex-) patiënten met kanker gepland. De bijdrage van de gasten wordt vooralsnog niet verhoogd.

De “Tweedaagse van Flor “ wordt in 2019, twee keer gehouden. De bijdrage van de gasten wordt verhoogd.

“Het dagje in de watten” op de Volksabdij, wordt incidenteel voortgezet.

De werkgroep Creativiteit en Inspiratie gaat verder met haar geplande lezingen en workshops.

Het bestuur is voornemens om in 2019 “Zorglezingen” te organiseren. Te denken valt o.a. aan palliatieve zorg.

De maandelijkse Stiltewandelingen worden tegen een kleine vergoeding voortgezet. Deze proef wordt gehouden tot juni 2019. Daarna wordt bezien hoe verder te gaan.

Ook de maandelijkse meditatie-ochtend op zondagmorgen wordt gecontinueerd.

De gelden voor het archief en boek blijven gereserveerd.

Een groot aandachtspunt blijft het vinden van meedenkende bestuurders en werkgroepleden. Mensen die er willen zijn voor de ander!!

Het bestuur bestaat nu uit 4 bestuursleden.

               Verwerking van het resultaat 2018

Het negatief resultaat over 2018 wordt niet meer gecompenseerd door een garantstelling van de Kerkelijke Instelling OLV ter Duinen.

Deze garantstelling is per 1 januari 2017 vervallen.

 

Overzicht van baten en lasten

2017

2018

 

     

BATEN

   
     

 

   

Ontvangen voor de doelstelling

9.742

12.324

Rente-opbrengsten

38

8

     

Totaal baten

9.780

12.332

 

 

 

     

LASTEN

   

 

   

Besteed aan doelstellingen

   

Doelstellingen

14.280

9.969

     

Beheer en administratie

   

Publiciteitskosten

2.617

2.332

Overige bedrijfslasten

573

702

Totaal lasten

17.470

13.003

   

Totaal resultaat

-7.690

-671

     

Besteed aan de doelstellingen

   

Verwenweekenden

9.508

5.563

Tweedaagse van Flor

1.374

2.080

Creatieve inspiratie en stiltewandelingen

411

580

Mantelzorgdagen

-,-

1.450

Veteranencafé

105

--

Een dagje in de watten/Flor bij u thuis

382

296

Reservering t.b.v boek Volksabdij en archief

2.500

--

 

17.470

9.969

      

 

Helpt u ook mensen even op adem te laten komen?

 

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers en we zetten alles op alles om alle mensen met een ingrijpende aandoening in onze regio welzijnsactiviteiten te bieden.            

Hiervoor krijgen we deels steun van De Volksabdij BV, maar er is meer geld nodig om het voor iedereen  betaalbaar te houden.

U kunt helpen door vriend te worden. 

Vanaf 25 euro per jaar bent ook u vriend van de Flor van Putte Stichting.  Hartelijk welkom!

 

 volunteer 2055015 960 720

 

Hoe wordt u vriend?

U maakt een bedrag van 25 euro of meer over op rekening

NL96 INGB 0001094295

t.n.v. Flor van Putte Stichting

Vermeldt hierbij :

 “Vrienden van ..”

samen met uw naam en adres.

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging op het door u opgegeven adres.

De jaarlijkse verantwoording vindt u hier.

 

 

 

 

Geschiedenis van de Volksabdij en het ontstaan van onze stichting

 

VolksabdijDe Volksabdij vanaf 1935

In het glooiende land van de Brabantse Wal ligt verscholen in de bossen de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen. 

De Volksabdij in Ossendrecht is in 1935 opgericht door kapelaan Flor van Putte als een uniek werklozenproject voor jongeren. In de crisisjaren was er enorme armoede, de jongens brachten op deze  manier  thuis weer brood op de plank.

Het leren van een vak

Er werd begonnen met de bouw van een Jeugdhuis. Heel veel jongens leerden er een vak in de smederij, timmerwerkplaats, bakkerij en boerderij. Daarnaast was er veel aandacht voor gezonde ontspanning, godsdienstige vorming en maatschappelijke ontwikkeling.

Vanaf het begin werden de activiteiten ondersteund door de Broeders van Huijbergen.

Noodopvang

In de oorlog werd de Volksabdij een noodziekenhuis voor zieken uit Rotterdam,  zij moesten immers wijken vanwege de bombardementen. Ook de Broeders van Huijbergen vonden er toen onderdak, omdat hun klooster St. Marie door de Duitsers was gevorderd.

Internaat en LTS

Na de oorlog koos Rector van Putte voor  kinderen in nood; dit waren de kinderen van gedetineerden. De voormalige werkplaatsen werden  heringericht en de jongeren kregen een technische en ambachtelijke opleiding. Er werd een internaat gebouwd dat tot 1982 heeft bestaan. Dit werd het begin van de Lagere Technische School (tegenwoordig het Mollercollege Zuidwesthoek).

Bezinning en gastvrijheid

Vanaf 1982 werd de Volksabdij geleid door een communiteit van een pater Benedictijn en zes  Broeders van Huijbergen. Zij organiseerden bezinningsdagen en weekends en er werden diverse groepen gastvrij ontvangen.

Stichting Flor van Putte

2002 kwam er – door de gevorderde leeftijd van de leden – een einde aan het beheer door deze communiteit.  Op dat moment is de Stichting Welzijn ontstaan, welke bij het 75 jarig bestaan van de Volksabdij is omgedoopt tot de ‘Stichting Flor van Putte’.

Rector van Putte had als ideaal:

“ betekenis te hebben voor de medemens !“

Hij maakte vanaf 1935 zijn droom waar en droeg daarmee bij aan het levensgeluk van velen.

De ‘Stichting Flor van Putte’ zet zijn gedachtegoed voort en probeert op vele manieren van betekenis te zijn voor de medemens.  Hierbij draait zij nagenoeg  volledig op de vele enthousiaste en onmisbare vrijwilligers.

Op deze website ziet u onze verschillende activiteiten.

 

Wij respecteren uw privacy

Privacyverklaring van de Stichting Flor van Putte.

De Stichting Flor van Putte is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Flor van Putte

p/a  O.L.V. ter Duinenlaan 199

4641 RM Ossendrecht

tel. 06 36 200 120

Kamer van Koophandel: KvK nummer 20119166

e-mailadres:

website: www.stichtingflorvanputte.nl

AVG-functionaris ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) bereikbaar onder .

Binnen de Stichting Flor van Putte is het bestuur verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de AVG-functionaris het aanspreekpunt is.

Persoonsgegevens die wij verwerken, waaronder ook de bijzondere persoonsgegevens ten aanzien van uw gezondheid.

De Stichting Flor van Putte verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt door uitdrukkelijk toestemming te geven middels ondertekening van het inschrijfformulier of aanmelding voor een van de activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien van toepassing bij onze activiteiten ):

 - voorletter(s)/naam- en achternaam

-  adresgegevens : straat, huisnummer, postcode, woonplaats

-  telefoonnummer

-  e-mailadres

bijzondere persoonsgegevens:

-gebruik rolstoel, rollator, scootmobiel

-dieetwensen

Tevens worden er persoonsgegevens verzameld van onze donateurs.

 Het betreffen de volgende gegevens:

-  voorletter(s) en achternaam

-  banknummer

-  e-mailadres 

De gegevens worden gebruikt om de donateurs aan te schrijven tot het vrijwillig voldoen van een donatie aan de Stichting Flor van Putte.

Ook worden er persoonsgegevens verzameld van vrijwilligers, inclusief die van het bestuur van de Stichting Flor van Putte.

Het bestuur van de Stichting Flor van Putte legt van de persoonsgegevens een vrijwilligerslijst aan. Deze lijst gebruikt zij om een beroep te doen op de vrijwilliger voor het uitvoeren van haar diensten.

Het betreft:

-  voornaam- en achternaam

-  adresgegevens : straat, huisnummer, postcode, woonplaats

-  telefoonnummer

-  e-mailadres

Bij het aftreden van een bestuurslid of vrijwilliger of beëindiging van het donateurschap of wanneer er langer dan 24 maanden geen contact heeft plaatsgevonden, zal de Stichting Flor van Putte de persoonsgegevens van belanghebbende vernietigen.

In geval van deelname aan een activiteit of enquête zullen de gegevens vernietigd worden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. In geval van een enquête die door de Stichting Flor van Putte zelf is ingericht, worden binnen een maand  de gegevens na de anonieme verwerking vernietigd.

De website.

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Onze website wordt geschreven en gehost door eigen deskundige vrijwilligers. Dit alles valt onder het toezicht van het bestuur. De website is ingericht met het programma Joomla en het organigram is opgesteld in Publisher.

Bij een datalek zal de Stichting Flor van Putte na overleg met de AVG-functionaris  binnen de gestelde termijn van 72 uur het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er risico’s voor personen uit voortkomen. Tevens zullen de personen geïnformeerd worden waarvan de data is gelekt.

Alle datalekken worden intern vastgelegd en gedocumenteerd.

Het onderwerp Datalek is een vast agendapunt in de bestuursvergadering van de Stichting Flor van Putte.                                                                              

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij de persoonsgegevens.

Stichting Flor van Putte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- leveren van een dienst

- afhandelen van uw betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief en/of folders

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

  te kunnen voeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten .

De geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Flor van Putte neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Stichting Flor van Putte mee van doen is.

Stichting Flor van Putte gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Outlook en Google voor het verzenden van e-mail;

Word: opstellen van documenten

Excel: bijhouden van betalingen

Exact: verwerken van betalingen en ontvangsten

Amadeus: reservering van kamers, maaltijden (evt. dieet), overige diensten.

Hoe lang bewaren we de (bijzondere )persoonsgegevens:

De Stichting Flor van Putte bewaart uw (bijzondere) persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

-Personalia: max. 1 jaar

-Adres/woonplaats : max. 1 jaar

-telefoonnummer: max. 1 jaar

-e-mailadres: max. 1 jaar.

 bijzondere persoonsgegevens:

-gebruik rolstoel, rollator, scootmobiel : onmiddellijke verwijdering na activiteit

-dieetwensen: onmiddellijke verwijdering na activiteit.

De termijn van 1 jaar wordt gehanteerd, omdat het voor kan komen (zelden) dat gasten een jaar vooraf al boeken voor een activiteit bij de Stichting Flor van Putte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stichting Flor van Putte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting Flor van Putte blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.                                                                Nadere uitwerking volgt.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

De Stichting Flor van Putte gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Flor van Putte.

 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting Flor van Putte wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens.                                                                                                       Het adres luidt:                                                                                             bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag                        postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag                                           telefonisch spreekuur: telefoon 088 1805 250

Hoe beveiligen wij uw (bijzondere)persoonsgegevens.

De Stichting Flor van Putte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze bestuursleden en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden opgeslagen op eigen computers/servers.

Voor onderstaande gegevens gebruiken we de computerprogramma’s en

–systemen en server(s) van een derde, zijnde Volksabdij O.L.V. ter Duinen B.V. te Ossendrecht:

Outlook voor het verzenden van e-mail;

Excel: bijhouden van betalingen

Exact: verwerken van betalingen en ontvangsten

Amadeus: reservering van kamers, maaltijden (evt. dieet), overige diensten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze AVG-functionaris.

Het is mogelijk dat onze diensten/activiteiten niet aansloten bij uw wensen of verwachtingen. Probeer een klacht, indien mogelijk, altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. Als dat niet gaat neemt u contact op met het bestuur van de Stichting.

Stichting Flor van Putte

Ossendrecht.